Giải thưởng

1St - Best color big tattoo

Ngày Đăng : Monday, November 30, -0001Tại đại hội xăm hình diễn ra ở Taiwan 2018 

Thực hiện bởi nghệ sĩ Lâm Việt
Thời gian thực hiện : 100 tiếng 
Các tin khác