2Nd – Place For Fantasy Color

Images

2Nd – Place for fantasy color Tại đại hội xăm hình ở Việt Nam  diễn ra năm 2017

Thực hiện bởi art Lâm Việt

Thời gian : 80 tiếng