1St – Best Color Big Tattoo

1St – Best color big tattoo Tại đại hội xăm hình diễn ra ở Taiwan 2018

Thực hiện bởi nghệ sĩ Lâm Việt

Thời gian thực hiện : 100 tiếng

Images

1St – Best color big tattoo Tại đại hội xăm hình diễn ra ở Taiwan 2018

Thực hiện bởi nghệ sĩ Lâm Việt

Thời gian thực hiện : 100 tiếng