1ST – Palace for best color big back tattoo

Tại đại hội xăm hình diễn ra ở Taiwan năm 2017

Thực hiện bởi nghệ sĩ Lâm Việt
Thời gian thực hiện : 90 tiếng.

Images

1ST – PALACE FOR BEST COLOR BIG BACK TATTOO

Tại đại hội xăm hình diễn ra ở Taiwan năm 2017

Thực hiện bởi nghệ sĩ Lâm Việt
Thời gian thực hiện : 90 tiếng.